Wijzigingen opgeslagen

Er is een fout opgetreden

Gebruikersvoorwaarden

Chainels B.V., handelend onder de naam Chainels, (hierna: "Platformaanbieder") ontwikkelt, onderhoudt en levert een online communicatiedienst en platform voor groepen bedrijven.

Platformaanbieder stelt nu in opdracht van het community management (hierna: "Opdrachtgever") het Platform beschikbaar voor de bij Opdrachtgever aangesloten bedrijven. Via het Platform kunnen medewerkers van de aangesloten bedrijven relevante informatie over Opdrachtgever en andere aangesloten bedrijven vinden en daarmee in direct contact treden.

In deze Gebruikersvoorwaarden worden de rechten en plichten vastgelegd met betrekking tot het gebruik van het Platform.

Artikel 1 - Definities

 1. Bedrijf - Rechtspersoon die een onderneming drijft binnen het geografisch gebied van de Community.
 2. Beheerder - Gebruiker die rechten heeft om de bedrijfsinformatie te wijzigen en berichten te schrijven namens een Bedrijf.
 3. Community - Een door Opdrachtgever aangewezen groep Bedrijven die gebruik maakt van het Platform.
 4. Gebruiker - Natuurlijke persoon die werkzaam is voor een Bedrijf.
 5. Platform - Platform dat bereikbaar is via de website en verschillende applicaties die Platformaanbieder ter beschikking stelt in opdracht van de Opdrachtgever en dat door Bedrijven gebruikt kan worden om informatie te delen.

Artikel 2 - Toegang Platform

 1. Om toegang te krijgen tot het Platform maakt de Opdrachtgever een account aan voor u als Gebruiker.
 2. Door op het account in te loggen kan de Gebruiker gebruik maken van het Platform.
 3. Het Bedrijf waar de Gebruiker werkzaam voor is, is na het toekennen van een account verantwoordelijk en aansprakelijk voor ongeautoriseerd gebruik van dit account en voor alle activiteiten die in of via het account plaatsvinden. De Opdrachtgever en Platformaanbieder zijn niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor enige schade of verlies als gevolg van ongeautoriseerd gebruik van dit account van de Gebruiker.
 4. De Gebruiker en/of het Bedrijf waar de Gebruiker werkzaam voor is zullen de Opdrachtgever onmiddellijk informeren als zij merken dat derde partijen zonder hun toestemming toegang hebben tot hun account en/of het Platform via hun account, dan wel van eventuele andere inbreuken.
 5. Indien en voor zover er bij gebruik van het Platform persoonsgegevens verwerkt worden geldt de Privacyverklaring van Opdrachtgever, die hier te raadplegen is.

Artikel 3 - Wijzigen en aanvullen gebruikers- en bedrijfsgegevens

 1. Gebruikers kunnen te allen tijden hun accountgegevens inzien en desgewenst wijzigen.
 2. Indien Gebruikers de gegevens van een Bedrijf wijzigen, staan de Opdrachtgever en Platformaanbieder niet in voor de juistheid en/of volledigheid van die gegevens.
 3. Indien Gebruikers nieuwe Gebruikers aan een Bedrijf toevoegen, verklaren deze alleen personen uit te nodigen die daadwerkelijk werkzaam zijn voor de desbetreffende Bedrijf en toestemming hebben verleend om hun gegevens te gebruiken ten behoeve van het creëren van een account voor het Platform.

Artikel 4 - Content op het Platform

 1. Alle informatie (zoals gegevensbestanden, geschreven tekst, foto's, video's of andere beelden) waartoe Gebruikers (gedeeltelijk) toegang hebben als onderdeel of door het gebruik van het Platform (hierna: "Content") valt onder de uitsluitende verantwoordelijkheid van de Gebruiker van wie dergelijke Content afkomstig is.
 2. De Gebruikers behouden alle rechten met betrekking tot de Content, behalve voor zover er al (intellectuele eigendoms-)rechten van anderen op rusten.
 3. De Gebruiker of het Bedrijf waar de Gebruiker werkzaam voor is, is verantwoordelijk en aansprakelijk voor de door de Gebruiker geplaatste Content en de inhoud daarvan en zal de Opdrachtgever en Platformaanbieder in verband hiermee vrijwaren en schadeloos stellen voor eventuele vorderingen van derden, waaronder vorderingen wegens inbreuk op intellectuele eigendomsrechten.
 4. Binnen de Community kan vertrouwelijke Content gedeeld worden. Gebruikers stemmen ermee in de Content niet buiten de Community te verspreiden, tenzij hier uitdrukkelijke toestemming voor is verkregen van de betreffende Gebruiker.
 5. Gebruikers die rechten hebben om berichten van anderen te wijzigen of verwijderen, zullen deze rechten alleen gebruiken indien dit in het belang is van de Community. Gebruikers dienen in principe de ruimte te krijgen hun mening te uiten in de Community, zolang dit niet onnodig kwetsend of anderszins onrechtmatig is.

Artikel 5 - Gebruik van het Platform

 1. De Opdrachtgever verleent aan Gebruikers een niet-exclusief en niet-overdraagbaar recht om gebruik te maken van het Platform.
 2. De vorm en aard van het Platform kunnen van tijd tot tijd veranderen, zonder voorafgaande schriftelijke aankondiging aan Gebruikers en/of Bedrijven.
 3. Het Platform wordt beschikbaar gesteld in de staat waarin het zich bevindt. Ondanks de continue zorg en aandacht die aan de inhoud en samenstelling van het Platform besteed worden, geven de Opdrachtgever en Platformaanbieder geen garanties ten aanzien van de volledigheid, juistheid of betrouwbaarheid van het Platform. De Opdrachtgever en Platformaanbieder garanderen niet dat het Platform te allen tijde en zonder onderbrekingen, storingen of fouten beschikbaar zal zijn, of dat gebreken te allen tijde hersteld worden.
 4. De Opdrachtgever en Platformaanbieder zijn te allen tijde zonder opgave van redenen en zonder voorafgaande uitleg gerechtigd om de verlening van een of meer diensten aan Gebruikers en/of Bedrijven (tijdelijk) te beperken, op te schorten of te beëindigen, accounts tijdelijk of blijvend stop te zetten en/of te verwijderen, Content te verwijderen en/of een waarschuwing te doen uitgaan, in het bijzonder - maar niet daartoe beperkt - indien Gebruikers en/of Bedrijven: a. handelen in strijd met deze Gebruikersvoorwaarden; b. misbruik maken van het Platform; c. handelingen verrichten die schade aan andere Gebruikers, Bedrijven, de Opdrachtgever of aan Platformaanbieder kunnen toebrengen.
 5. De Opdrachtgever kan in de toekomst limieten stellen aan het aantal transmissies dat Gebruikers door middel van het Platform kunnen verzenden of ontvangen en/of de hoeveelheid gegevensopslag op het Platform.
 6. Gebruikers stemmen er verder mee in om: a. op het Platform geen toegang te zoeken, of een poging daartoe te doen, tot diensten die niet via het Platform aan de Gebruiker ter beschikking worden gesteld; b. geen activiteiten te ondernemen die de dienst en/of de servers en netwerken die zijn verbonden aan het Platform verstoren of onderbreken; en c. de diensten die zijn verbonden aan het Platform niet te verveelvoudigen, dupliceren, kopiëren, verkopen, verhandelen noch wederverkopen, voor welk doel ook.

Artikel 6 - Beveiliging Platform en accounts

 1. De Opdrachtgever en Platformaanbieder zullen zorg dragen voor passende technologische en organisatorische beveiligingsmaatregelen tegen computervirussen en andere mogelijk schadelijke software volgens de in het handelsverkeer algemeen geldende beveiligingsregels, alsmede tegen ongeautoriseerd gebruik, ongeautoriseerde wijziging, toegang- of verspreiding van (Content op) het Platform. Het is de Opdrachtgever en Platformaanbieder toegestaan in verband hiermee de toegang tot het Platform tijdelijk op te schorten of te beëindigen, zonder tot enige schadevergoeding gehouden te zijn.
 2. Gebruikers zijn zelf verantwoordelijk voor het geheimhouden van het wachtwoord van hun account dat ze gebruiken om toegang tot het Platform te verkrijgen.

Artikel 7 - Aansprakelijkheid

De Opdrachtgever en Platformaanbieder zijn niet aansprakelijk voor verlies van of schade aan computers, gegevens of computer- en telecommunicatiesystemen, indirecte schade, gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen of schade door bedrijfsstagnatie als gevolg van gebruik van het Platform, tenzij sprake is van bewuste roekeloosheid van de tot de bedrijfsleiding behorende medewerkers van de Opdrachtgever Platformaanbieder.

Artikel 8 - Inwerkingtreding en beëindiging

 1. Deze Gebruikersvoorwaarden zijn van toepassing op het gebruik van het Platform vanaf het moment dat de Gebruiker deze Gebruikersvoorwaarden aanvaardt.
 2. Indien de Gebruiker of Bedrijven waar de Gebruiker werkzaam voor is geen gebruik meer wenst te maken van het Platform, kan deze aan de Opdrachtgever doorgeven dat het bijbehorende account verwijderd moet worden.
 3. Op het moment dat het account wordt verwijderd, vervallen alle rechten en licenties van de Gebruiker op grond van deze Gebruikersvoorwaarden.

Artikel 9 - Wijziging van de Gebruikersvoorwaarden

De Opdrachtgever behoudt zich het recht voor om deze Gebruikersvoorwaarden te wijzigen. Indien deze Gebruikersvoorwaarden worden aangepast zult u op de hoogte gesteld worden via de bewuste diensten. Indien Gebruikers van de diensten gebruik maken na de datum waarop de gewijzigde Gebruikersvoorwaarden aan u bekend zijn gemaakt, dit gebruik zal aangemerkt worden als aanvaarding van de aangepaste Gebruikersvoorwaarden.

Artikel 10 - Partiële nietigheid

Indien een bepaling in deze Gebruikersvoorwaarden nietig blijkt te zijn, tast dit niet de geldigheid van de gehele Gebruikersvoorwaarden aan. Partijen zullen in dit geval ter vervanging (een) nieuwe bepaling(en) vaststellen, waarmee zoveel als rechtens mogelijk is aan de bedoeling van de oorspronkelijke Gebruikersvoorwaarden gestalte wordt gegeven.

Artikel 11 - Geschillen en toepasselijk recht

 1. Partijen zullen pas een beroep op de rechter doen nadat zij zich tot het uiterste hebben ingespannen een geschil in onderling overleg te beslechten.
 2. Op deze overeenkomst is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. Ieder geschil tussen partijen zal, voor zover door de regels van dwingend recht niet anders wordt voorgeschreven, aanhangig worden gemaakt en beslecht door de bevoegde rechter te Den Haag.